Financiëel

Aangezien de appartementen van de Balpol zelfstandige wooneenheden zijn, krijg je ook te maken met diverse belastingen en regelingen om de financiële pijn mogelijk iets te verzachten. Hieronder staat een overzicht van de belastingen en regelingen. De belastingen en toeslagen gelden allemaal per woning, niet per persoon.

Huurtoeslag

”Huurtoeslag is een tegemoetkoming van het rijk in de huurlasten. Deze wordt verrekend via de belastingdienst.”

Het te betalen bedrag aan huur is afhankelijk van het type appartement dat je bewoont, maar in alle gevallen is het mogelijk huurtoeslag te ontvangen indien één van beide bewoners minimaal 23 jaar oud is. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het huurbedrag en het gezamenlijke inkomen.

In de aanvraag moet aangegeven worden of er sprake is van een toeslagpartner is. Voor de tweepersoonshuishouden op de Balpol is in principe geen sprake van een toeslagpartner. Je moet echter wel het inkomen van beide bewoners opgeven.

Aanvragen en informatie: belastingdienst.nl

Belastingen via de Regionale Belasting Groep

Zowel de Gemeentelijke belastingen als de Waterschapsbelastingen worden door de Regionale Belasting Groep geïnd.

Op de achterkant van het aanslagbiljet van de Regionale Belasting Groep kun je bezwaar maken tegen de heffingen als er iets niet klopt in de aanslag. De regeling “Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders” (TWK) is niet van toepassing voor de Balpol.

Informatie: derbg.nl

In totaal word je voor 4 verschillende belastingen aangeslagen:

Afvalstoffenheffing (Gemeente Delft)

”Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belastingheffing voor het ophalen van huishoudelijk afval.”

De hoogte hangt af van het aantal bewoners. Controleer op de aanslag of je voor het juiste aantal bewoners wordt aangeslagen: eenperssoons- of tweepersoonshuishouden.

Rioolheffing (Gemeente Delft)

”Rioolrechten zijn rechten die worden geheven van de gebruiker van een (on)roerende zaak voor het afvoerrecht op de gemeentelijke riolering.”

Watersysteemheffing (Hoogheemraadschap Delfland)

”De watersysteemheffing, voorheen ingezetenenomslag, is een waterschapsbelasting die wordt geheven om een deel van de kosten van de waterkering- en waterbeheersingstaken van het waterschap te dekken.”

Zuiveringsheffing (Hoogheemraadschap Delfland)

”De zuiveringsheffing is een waterschapsbelasting voor het lozen van vervuild water vanuit een woning.”

De hoogte hangt af van het aantal bewoners. Controleer op de aanslag of je voor het juiste aantal bewoners wordt aangeslagen: 1ve voor een eenpersoons appartement, 3ve voor een tweepersoons.